Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):
Blog

A LELKIISMERETI SZABADSÁGRÓL ÉS AZ EGYETEMES FELTÁMADÁSBA VETETT HITRŐL


A LELKIISMERETI SZABADSÁGRÓL ÉS AZ EGYETEMES FELTÁMADÁSBA VETETT HITRŐL.

A LELKIISMERETI SZABADSÁGRÓL ÉS AZ EGYETEMES FELTÁMADÁSBA VETETT HITRŐL. Grigorij Grabovoj és minden hívő védelmében.
"A HIT AZ, AMIRE AZ EMBERI ÉLET ÉPÜL" (G.P.Grabovoj, 2008.06.10-i beszédéből a Taganszkij bíróságon).

Amikor a védelem oldaláról részt vettünk Grigorij Petrovics Grabovoj perében, és láttuk, hogy mi történik az igazságszolgáltatással hazánkban, hogyan sérülnek a de jure minden állampolgárnak biztosított alkotmányos jogok és szabadságok, már akkor világos volt, hogy egy napon az 1-18-08/3. számú büntetőügy, a G.P. Grabovoj "csalásának" koholt ügye tankönyvvé válik a felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Ez tankönyvvé válik, mert ilyen számú jogsértés egy esetben összegyűjtve, a jogok és szabadságok megsértésének minden lehetséges vonala mentén, és a benyújtott panaszok száma a védelem oldaláról, valamint az egyszerű polgárok, Grigorij Grabovoj tanításának követői oldaláról, akiknek jogai és szabadságai szintén sérültek, példátlan.

A moszkvai Taganszkij kerületi bíróság 2008. július 7-i, G.P.Grabovoj ellen hozott ítélete nem a törvényen alapult, megsértette G.P.Grabovoj, tanításának támogatói és követői, valamint keresztény és muzulmán hívők tízmilliói jogait és szabadságát.
A jogok és szabadságok megsértésének csak egy aspektusát fogjuk megvizsgálni, mégpedig egy nagyon fontosat, a vallási-ideológiai aspektust.

A tárgyalás során a bírósági üléseken a hit kérdéseivel foglalkoztak. Ez nehezen elképzelhető, hiszen a hatalom igazságszolgáltatási intézményei a legkevésbé a vallási templomokhoz kapcsolódnak. És mégis az volt. Ez két ideológia közötti küzdelem volt. A bírák ateista világnézetükkel teljesen elutasították a keresztény vallást, és kigúnyolták, meggyalázták a feltámadás fogalmát. A védelem összes tanúját és az úgynevezett áldozatokat úgy hallgatták ki, hogy az általuk kívánt vádakat alakítsák ki. Különösen abszurdnak és cinikusnak tűnt, amikor hitbeli kérdésekről beszélgettünk.
Az orosz alkotmány 28. cikkét - a lelkiismereti és vallásszabadságról - megsértették.
Például a 94. oldalon a G. P. Grabovoj könyvével kapcsolatos mondatban "Az emberek feltámadása és az örök élet mostantól a mi valóságunk!" a következőket írja: "...e magyarázatok tartalma arról tanúskodik, hogy a szerző hamis hitet akar kelteni az olvasókban a halottak életbe való visszatérésének valós lehetőségéről".
A halottak életbe való visszatérésének valós lehetősége hamis elképzelés...

Minden évben megünnepeljük a Húsvétot... "Krisztus feltámadt!" köszöntjük egymást. - "Valóban feltámadt!" Mindenki tudja, hogy a keresztény vallás Jézus Krisztus feltámadásába vetett hiten és a halottak egyetemes feltámadásába vetett hiten alapul.

A Bibliában, a Korinthusiakhoz írt első levélben Szent Pál apostol azt mondja:
"15:12-14: Ha pedig Krisztusról azt hirdetik, hogy feltámadt a halálból, hogy lehet, hogy némelyek közületek azt mondják, hogy nincs halottak feltámadása? Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus nem támadt fel; és ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is.
15, 42-44: Így a halottak feltámadásánál is: "Aki romlottságban van elvetve, romolhatatlanságban támad fel; aki megalázottságban van elvetve, dicsőségben támad fel; aki gyengeségben van elvetve, erőben támad fel; aki lelki testben van elvetve, szellemben támad fel.
"Remélem a halottak feltámadását és az eljövendő korszak életét" - éneklik az ortodox keresztények a templomokban az istentiszteleteken, de senkinek sem jut eszébe, hogy az általános feltámadásba vetett hit terjesztése Oroszországban büntetőjogi felelősségre vonható.

A halottak feltámadásáról a Korán is említést tesz, például a 2. szúra 154.
"És azok közül, akiket az Úr útján öltek meg...
Ne mondd, hogy meghaltak.
Nem. Ők élnek, de ennek megértése még nem adatott meg neked.
A szúra 39 /60:
"A Feltámadás Napján látni fogjátok azokat, akiket
"akik hazudnak Isten ellen,
És az arcuk fekete lesz.
Nincs menedék a pokolban a büszke embereknek?
A 16. szúra 38. ájatjában:
"Esküsznek Allah nevében
A legnagyobb esküvel:
"Allah nem fogja feltámasztani azt, aki halott!"
De nem! Ő fogja.
És ez az Ő ígéreteinek igazsága.
De az emberiség nagy része ezt nem tudja."

A bíróságnak a feltámadás lehetetlenségére vonatkozó állítása és a bűnösség elismerése az általános feltámadásba vetett hit terjesztése miatt nemcsak G.P.Grabovoj, hanem több tízmillió hívő keresztény és muszlim jogait is sérti. A keresztény vallás alapja a Jézus Krisztus feltámadásába és a halottak egyetemes feltámadásába vetett hit.

99. oldal: "... a tanúk érvei arról, hogy G.P.Grabovoj technikáinak alkalmazása következtében gyógyultak meg egyik vagy másik betegségből, kizárólag a hitükön alapulnak, ami ismételten megerősíti a komplex szociálpszichológiai szakvélemény következtetéseinek érvényességét".

Grigorij Grabovoj Tanításainak komplex szociálpszichológiai vizsgálatát Prokopisin R.A. és Kudejarova N.J. végezték megsértve ezzel a jogot és a törvényeket, mivel ők az ateista világnézetet támogatják, és nem eléggé képzettek ahhoz, hogy Grigorij Grabovoj Tanításait általában, valamint azok vallási részeit értékeljék. A lényeg az, hogy Grigorij Grabovoj Tanításainak számos része van, amelyek közül az egyik a "Vallás". A Tanításokban a fizikai és információs valóság pontos megismerésének módszerét alkalmazza a gyakorlatban bizonyított, irányító tisztánlátás és előrejelzések segítségével. Az irányító cselekvések ezen a tudáson alapulnak.
A szemtanúk következtetései a gyógyulással kapcsolatban kizárólag a hitre épülnek.....
Ezt is G.P.Grabovojnak tulajdonítjuk, hiszen Tanításai, művei, előadásai-segítik az embereket abban, hogy hitüket megalapozzák, a Szellemük által cselekedve, a tudatukon keresztül megmentő technológiák segítségével. Ezzel a törvénytelen ítélettel mindannyiunktól megtagadják a hitet... És ez ahhoz a veszélyhez vezet, hogy megkérdőjelezzük az ember, mint faj létét a Földön... Ez a harc a halál ideológiája és az élet ideológiája között zajlik.

A hit kérdései ugyanis az emberi Lélek legmélyebb mechanizmusait érintik. "LEGYEN MINDEN A TI hitetek szerint ..." Hány csodás gyógyulást jegyez fel évente az ortodox egyház a szenvedők imáira! Erről számos tanúságtétel található az egyház által kiadott irodalomban. Mennyi csodatevő ikon van templomainkban, amelyekhez az emberek gyógyulásuk után hálából szerény hálaajándékaikat viszik...
G.P.Grabovoj beszédéből a taganszki bíróságon (a hangfelvétel átirata) 2008.06.10:

"Azt mondani, hogy a jelen korban nincs feltámadás, ez veszélyes, mert akkor kiderül, hogy elég mindösszesen a kibernetikus organizmus, mégpedig olyan, amelyik nem tud szellemi alapon feltámadni. S ebből következik, hogy az ügyészség fellépése ezt az abszolút gonoszságot még támogatja is. Ez nem egy konkrét személy, nem egy konkrét személyre gondolok az ügyészségen ebben az esetben, de a kifejezés jobban illik ide, ez az abszolút gonoszság, amit az ügyészség támogat. <...>
Mindez a nyomozás érdekköréről, a bizonyítás különleges módon történő kialakításáról szól, beleértve, úgy vélem, a törvénytelen módon történő bizonyítást is. Még én sem használom az illegális, törvénytelen szót. De ez a törvénnyel szembeni, a lelkiismeret törvénye elleni, a vallásszabadság törvénye elleni, vagyis az alkotmányos jogok elleni. Ennek megfelelően mindez az Orosz Föderáció büntetőeljárási törvénykönyvének durva megsértését eredményezte. <...> ...Ha az érdeket rendszerszintű betáplálóként, az ideológiák, inkább ateista hit és vallásos keresztény hit közötti küzdelemként nézzük, akkor itt azt mondhatjuk, hogy ugyanoda jutunk el, ami már megtörtént, és mindezek, mint tudjuk, a szembenállások mindig abban a környezetben oldódnak fel, hogy a vallás létezik, és létezni fog. Az alkotmányos normákat nem törölték és nem is fogják eltörölni, ott van az Alkotmány 28. cikke. És Brejev nyomozó, <...> nem képes eligazodni az Alkotmánynak ezzel a cikkelyével, vagyis nem tudja azt eltörölni vagy valahogy módosítani.

Ezért úgy gondolom, hogy ebben az esetben teljesen egyértelmű visszaigazolásom lesz, ez az én előrejelzésem; nem tévedek az előrejelzésekben".
Grigorij P. Grabovojt felmentését kérve, megvédjük alkotmányos jogainkat:
- a lelkiismeret és vallásszabadságot, hogy bármely vallást megvalljunk vagy ne valljunk, és hogy meggyőződésünket terjesszük és meggyőződésünk szerint cselekedjünk;
- a becsület és a jó hírnév védelmének joga.
Megvédjük az élethez való jogunkat is. Az életet, amely nem korlátozódik időben. Az Örök életet védjük.
07 április 2022