Végtelen forrás

KÖVETKEZŐ TANFOLYAM (kattintson IDE):


ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az Örökkévalóság Kft. (a továbbiakban: „Végtelen Forrás”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a Felhasználó a www.vegtelenforras.hu rendelkezésére bocsájt. 

2.         Alapfogalmak
Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen. A Végtelen Forrás elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:
2.1.      Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A www.vegtelenforras.hu oldalakon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):

Adatkezelő
Név: Örökkévalóság Kft 
Székhely: 1094 Budapest, Angyal u.19/A 2/6.
Levelezési cím, panaszkezelés: 1094 Budapest, Angyal u.19/A 2/6.
Cégjegyzékszám: 01-09-189498
E-mail: info@vegtelenforras.hu
Weboldal: www.vegtelenforras.hu

Tárhelyszolgáltató
Név: ProgÜgy Kft.,
telephelye: 4211, Ebes Jókai u. 22/A 
e-mail címe:info@turbotarhely.hu

Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.
  „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pont).
 Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1. pont).
Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.bookline.hu, bookline.ro, bookline.sk) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”).
Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevél-küldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).
Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
Webáruház: a Társaság honlapján (vegtelenforras.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”)
Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

Jogszabályi hivatkozások:


Ektv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Fogy.véd.Tv.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Grt.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

InfoTv.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Postatv.”

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

Számv. tv.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

3.         Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
Adatkezelésre kerül sor különösen:

Regisztráció és bejelentkezés;
Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
Tanfolyami jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelés
 Hírlevél-feliratkozás és küldés;
Kapcsolatfelvételi űrlap használata;
 Cookie-k;

4.         Általános rendelkezések
Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért
A Végtelen Forrás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Társaság felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például ha a Felhasználó a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Felhasználó felel.
A személyes adatok módosítására  „Profil” menüben van lehetőség.
Hírlevélküldés lemondására a belépés után a Profilban lemondható a hírlevél, vagy a Felhasználó ezt külön levélben is kérheti.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok kezelése
A Társaság a megadott személyes adatokat az általa meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Ám ha jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.
A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat az InfoTv-nek és jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az InfoTv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás
Bizonyos esetekben a megadott személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Felhasználó további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Adatkezelés technológiai okból
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

A regisztrációkor végzett adatkezelések leírása
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek feltétele.

Érintett: mindazon Felhasználó, aki a Végtelen Forráson regisztrál.
Adatkezelés célja: a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából.
Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának biztosítása és rendelés egyszerűsítése.
Kezelt adatok köre:    név és e-mail cím, jelszó kötelező. Ha a Felhasználó a regisztrációt követően terméket rendel meg, a rendszer a Felhasználó hozzájárulását követően rögzíti a szállítási és számlázási adatokat, azaz nevet és címet.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.
Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó leiratkozik, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

 

A webáruház üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
Érintett: a Felhasználó, aki a Társaság internetes áruházát használja, és termékeket rendel a Webáruházban.
Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, számlázási név és cím, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A Webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.
A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára,  utolsó belépés ideje.
Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a rendelés teljesítésig tárolja a Társaság, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.
A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontjabiztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra.

Kiszállítással összefüggő adatkezelés
Ha a Felhasználó vásárol, a Társaság a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatója részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.
Érintett: az a Felhasználó, akinek részére a Társaság a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.
Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke,a választott szállítási mód adatai, számlázási név és cím;valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Társaságnak megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.
Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás, Pick Pack pontos kiszállítás esetén a fenti adatokat a Társaság átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.
Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.
A postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.

Postai, logisztikai szolgáltatók
A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Társaság logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó nevét, lakcímét, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt     1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.    Csomagszállítás

A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek
Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó  nevét, lakcímét,  e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, bankszámlaszám
Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 
Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Képzésekre való jelentkezésekhez kapcsolódó adatkezelés
A jelentkezések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek az adatkezelési tevékenységek
Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó  nevét, lakcímét,  e-mail címét, a tanfolyami jelentkezés nevét és időpontját kezeli. Bizonyos online tanfolyamoknál a Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelentkezéséhez a www.livebroadcast.hu oldalra kell jelentkezni, mert a közvetítés erről a honlapról történik. A LiveBroadcast tovább nem adja a Felhasználó adatait, s a Felhasználóra a LiveBroadcast adatkezelési Szabályzata is érvényes lesz.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a tanfolyam kezdetéig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.


A hírlevélküldéshez kapcsolódó adatkezelés
Hírlevél-feliratkozásra a regisztrált Felhasználóknak bejelentkezés után a "Beállítások" menüben, a nem regisztrált Felhasználóknak regisztráció során van lehetőségük. A hírlevél tájékoztatást nyújt a képzésekről, könyvekről.
Adatkezelés időtartama:A Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a Társaság, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben . A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Regisztrált Felhasználó a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.
Kezelt adatok köre: email cím, név
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

A bankkártya használatához tartozó adatkezelés
Webáruházunk részére a SimplePay biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor a vevőt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára , így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Tudomásul veszem, hogy az Örökkévalóság Kft (1094. Bp, Angyal u.19/A 2/6) adatkezelő által www.vegtelenforras.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, telefonszám, fizetendő összeg. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az internetes áruház a Vevő kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:


Panaszkezelés
Érintett: Azon Felhasználó, aki a Társaság által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszt jelent be a Társaságnak.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a panasz rendezésének módja.
Az adatkezelés célja: a Társaság által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pont biztosítja; összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével és a Fgytv. 17/A. §-ával.
Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

Kapcsolatfelvételi űrlap használata
Ha szeretné felvenni a kapcsolatot Társaságunkkal, erre a weboldalunk Kapcsolat menüjében található űrlapok segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím) megadására van szükség.
Az űrlap használatával a Felhasználó a honlap által nyújtott szolgáltatásokról általános tájékoztatást igényelhet.
Érintett: az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.
Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.
Az adatkezelés jogalapját esettől függőenaz InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bek.-e illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pontja biztosítja; összhangban a Fogy.véd.Tv.” 17/A. §-ával és azEktv. 13/A. § (1) bekezdésével.
Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):
•          egyszeri információcsere esetén a Társaság az adatot haladéktalanul törli;
•         ha a megkeresés valamely a Társaság által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 Cikk (1) b) bekezdésében foglaltakra;
•          fogyasztói panasz esetén: öt év („Fogy.véd.Tv.” 17/A. §).

Egyéb esetekben a megadott adatok kezelésére az adott jogcímhez (termék megrendelése, hírlevél, tanfolyam stb.) kapcsolódó előírások vonatkoznak.

 5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak az Örökkévalóság Kft.-nek    munkavállalói, illetőleg mindazon személyek, akiket a jelen  Szabályzat kifejezetten megnevez.

6. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A Webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház használatát a látogatók számára.
Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.
A cookie-k alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.